Jokiturbiini

Lukuaika 16 minuuttia

Jokiturbiinin perusperiaatteet ja historia

Jokiturbiinin toimintaperiaatteet: miten se toimii?

Jokiturbiini on veden virtauksen energian muuttamiseen tarkoitettu laite. Tämä muutos tapahtuu hyödyntämällä jokien, purojen tai muiden vesistöjen virtausta. Jokiturbiinin pääkomponentit ovat turbiini, generaattori ja ohjausjärjestelmä.

Turbiini on laite, joka ottaa vastaan veden liike-energian ja muuttaa sen mekaaniseksi energiaksi. Turbiinissa on useita siipiä tai lohkoja, jotka pyörivät veden virtauksen mukana.

Generaattori on laite, joka muuntaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Tämä tapahtuu kun turbiini pyörittää generaattorin akselia, joka puolestaan tuottaa sähköä.

Ohjausjärjestelmä valvoo ja säätää turbiinin toimintaa. Se tarkkailee esimerkiksi veden virtauksen voimakkuutta ja turbiinin pyörimisnopeutta, ja säätää niitä tarvittaessa.

Jokiturbiinin kehitys: historiallinen katsaus

Jokiturbiinien historia ulottuu tuhansien vuosien taakse. Ensimmäiset jokiturbiinit olivat yksinkertaisia vesipyöriä, joita käytettiin muun muassa viljan jauhamiseen tai veden pumppaamiseen.

1800-luvulla teollistuminen johti jokiturbiinien kehityksen nopeutumiseen. Tänä aikana kehitettiin monia uusia turbiinityyppejä, kuten Francis- ja Kaplan-turbiinit. Nämä turbiinit olivat tehokkaampia ja monipuolisempia kuin aikaisemmat vesipyörät.

1900-luvulla jokiturbiinien kehitys jatkui edelleen. Sähköenergian tuotanto tuli yhä tärkeämmäksi, ja jokiturbiinit olivat yksi tapa tuottaa sitä. Uusia turbiinityyppejä kehitettiin, ja vanhoja parannettiin entisestään.

Nykyään jokiturbiinit ovat yksi uusiutuvan energian muodoista. Ne ovat ympäristöystävällisiä, koska ne eivät tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi ne ovat kestäviä, koska ne hyödyntävät uusiutuvaa luonnonvaraista energiaa.

Jokiturbiini vs aurinkopaneelit: kumpi on parempi?

A. Tehokkuusvertailu: jokiturbiini vs aurinkopaneelit

On tärkeää ymmärtää, että jokiturbiinin ja aurinkopaneelien tehokkuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden kykyä muuntaa saatavilla oleva energia sähköksi. Jokiturbiini hyödyntää virtaavan veden energiaa, kun taas aurinkopaneelit muuntavat auringonvalon sähköksi. Tehokkuus riippuu monista tekijöistä, kuten laitteiston laadusta, sijainnista ja asennuksesta.

Jokiturbiini voi olla erittäin tehokas, jos se sijoitetaan oikein ja virtaavan veden määrä on riittävä. Se voi tuottaa sähköä jatkuvasti, toisin kuin aurinkopaneelit, jotka ovat riippuvaisia auringonvalosta. Kuitenkin, jokiturbiinin asentaminen ja ylläpitäminen voi olla haastavampaa ja kalliimpaa kuin aurinkopaneelien.

Aurinkopaneelit ovat tehokkaimmillaan silloin, kun auringonvaloa on runsaasti. Niiden tehokkuus voi kuitenkin laskea pilvisellä säällä tai kun aurinko ei paista suoraan paneeliin. Toisaalta, aurinkopaneelit ovat yleensä helpompia asentaa ja ylläpitää kuin jokiturbiinit.

B. Ympäristövaikutukset: jokiturbiini vs aurinkopaneelit

Jokiturbiinin ja aurinkopaneelien ympäristövaikutukset ovat myös tärkeä tekijä, kun vertaillaan näitä kahta energiantuotantomuotoa. Molemmat ovat uusiutuvia energialähteitä, eli ne eivät tuota kasvihuonekaasupäästöjä toimiessaan.

Jokiturbiini voi kuitenkin aiheuttaa ympäristöhaittoja, kuten vesistön muutoksia ja kalakantojen heikkenemistä. Toisaalta, aurinkopaneelit vaativat suuria määriä erilaisia metalleja ja materiaaleja, joiden louhinta ja jalostus voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

C. Investointikustannukset: jokiturbiini vs aurinkopaneelit

Investointikustannukset riippuvat monista tekijöistä, kuten laitteiston koosta, asennuskustannuksista ja mahdollisista tukiaisista. Yleisesti ottaen, jokiturbiinin asentaminen on kalliimpaa kuin aurinkopaneelijärjestelmän. Tämä johtuu siitä, että jokiturbiini vaatii usein laajempia rakennustöitä ja erityisosaamista.

Aurinkopaneelit ovat yleensä edullisempia ja niiden asennus on nopeampaa. Lisäksi aurinkopaneelien hinta on laskenut merkittävästi viime vuosina, mikä on tehnyt niistä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Kuitenkin, aurinkopaneelien tuottaman sähkön määrä ja siten myös säästöt riippuvat suoraan auringonvalon määrästä, joka vaihtelee sijainnin ja vuodenajan mukaan.

Kokonaisuudessaan sekä jokiturbiini että aurinkopaneelit ovat houkuttelevia vaihtoehtoja uusiutuvan energian tuotantoon. Valinta riippuu monista tekijöistä, kuten käytettävissä olevista resursseista, sijainnista, budjetista ja ympäristövaikutusten priorisoinnista.

Lue myös:  Paljonko maksaa aurinkopaneelit omakotitaloon?

Jokiturbiinin tekniset yksityiskohdat: mitä sinun pitäisi tietää

Jokiturbiinien tekniset yksityiskohdat voivat olla monimutkaisia, mutta tässä osiossa pyrimme selittämään ne yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.

A. Jokiturbiinin toimintalogiikka: tekninen selitys

Jokiturbiini on laite, joka muuntaa virtaavan veden liike-energian sähköenergiaksi. Tämä tapahtuu, kun vesi virtaa turbiinin läpi ja pyörittää sen roottoria. Rotori on yhdistetty generaattoriin, joka tuottaa sähköä.

Roottorin pyörimisnopeus ja generaattorin tehokkuus vaikuttavat siihen, kuinka paljon sähköä jokiturbiini pystyy tuottamaan. Turbiinin koko ja sen sijoituspaikka jokivedessä vaikuttavat myös sen tuottamaan energiamäärään.

B. Jokiturbiinin sijoitus: parhaat käytännöt

Sijoituspaikan valinta on kriittinen osa jokiturbiinin asennusta. Tässä muutamia parhaita käytäntöjä:

 • Valitse paikka, jossa on riittävästi virtaavaa vettä: Jokiturbiini tarvitsee jatkuvan vesivirran toimiakseen tehokkaasti. Valitse siis paikka, jossa vesi virtaa jatkuvasti ja voimakkaasti.
 • Valitse paikka, jossa on hyvä korkeusero: Korkeusero eli pudotuskorkeus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon energiaa turbiini pystyy tuottamaan. Mitä suurempi pudotuskorkeus, sitä enemmän energiaa saadaan.
 • Huomioi ympäristövaikutukset: Jokiturbiinin asennus ja käyttö voi vaikuttaa ympäristöön. Valitse siis paikka, jossa ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

C. Jokiturbiinin elinkaari: mitä odottaa?

Jokiturbiinin elinkaari vaihtelee sen tyypistä ja käytöstä riippuen. Tässä muutamia yleisiä odotuksia:

 • Kestävyys: Hyvin suunniteltu ja rakennettu jokiturbiini voi kestää useita vuosikymmeniä. Huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä turbiinin pitkän elinkaaren varmistamiseksi.
 • Tehtävät: Jokiturbiini vaatii säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Tämä voi sisältää roottorin puhdistamista, laakerien vaihtoa tai generaattorin huoltoa.
 • Energiantuotanto: Jokiturbiinin tuottama energia voi vaihdella vuodenajasta, vedenkorkeudesta ja -virtauksesta riippuen. Säännöllinen tarkastus ja huolto auttavat pitämään energiantuotannon mahdollisimman korkealla.

Ymmärtämällä jokiturbiinin tekniset yksityiskohdat, sijoituksen parhaat käytännöt ja mitä elinkaarelta odottaa, voit tehdä parempia päätöksiä jokiturbiinin hankinnassa ja käytössä.

Jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhdistäminen: hyödyt ja haasteet

Jokiturbiini ja aurinkopaneelit yhdessä: miten se toimii?

Jokiturbiini ja aurinkopaneelit voidaan yhdistää synergistiseksi järjestelmäksi, joka tuottaa energiaa sekä auringosta että joesta. Tämä yhdistelmä tarjoaa mahdollisuuden tuottaa sähköä jatkuvasti, sillä aurinkopaneelit tuottavat energiaa päivällä ja jokiturbiini voi tuottaa energiaa ympäri vuorokauden.

Järjestelmä toimii siten, että aurinkopaneelit tuottavat sähköä päivällä ja lataavat energiaa varastoon, jota voidaan käyttää yöllä tai pilvisellä säällä. Jokiturbiini puolestaan tuottaa sähköä jatkuvasti veden virtauksen avulla. Tämä mahdollistaa tasaisen energiantuotannon ja vähentää riippuvuutta sääolosuhteista.

Energian varastointi jokiturbiinista: tehokas ratkaisu

Jokiturbiini on tehokas ratkaisu energian varastointiin. Se tuottaa sähköä jatkuvasti, riippumatta sääolosuhteista tai vuorokaudenajasta. Tämä tekee siitä luotettavan ja kestävän energialähteen.

Energian varastointi jokiturbiinista tapahtuu yleensä akkujärjestelmän avulla. Akut latautuvat kun jokiturbiini tuottaa ylijäämäenergiaa, ja energiaa voidaan käyttää silloin kun jokiturbiinin tuotanto ei riitä kattamaan energiantarvetta. Tämä mahdollistaa jatkuvan ja tasaisen energiansaannin.

Synergia jokiturbiinin ja aurinkopaneelien välillä: miksi se on tärkeää?

Synergia jokiturbiinin ja aurinkopaneelien välillä on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin, yhdistämällä kaksi erilaista uusiutuvan energian lähdettä voidaan vähentää riippuvuutta yhdestä energialähteestä ja parantaa järjestelmän luotettavuutta. Toiseksi, jatkuvan energiantuotannon mahdollistaminen vähentää tarvetta ulkopuoliselle energialle ja tekee järjestelmästä itsenäisemmän.

Lisäksi yhdistelmäjärjestelmä on ympäristöystävällisempi ratkaisu, sillä se hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä ja edistämään kestävää kehitystä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhdistäminen tarjoaa monia etuja. Se mahdollistaa jatkuvan ja luotettavan energiantuotannon, parantaa energian varastointia ja tekee järjestelmästä itsenäisemmän. Lisäksi se on ympäristöystävällinen ratkaisu, joka edistää kestävää kehitystä.

Hyödyt jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhteiskäytöstä: mitä voit saavuttaa?

Jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhdistäminen on uusiutuvan energian tuotannon muoto, joka on herättänyt paljon kiinnostusta viime vuosina. Tämä yhdistetty lähestymistapa tarjoaa useita etuja, joista tärkeimmät on esitetty alla:

 • Ympärivuotinen energiantuotanto: Aurinkopaneelit tuottavat eniten energiaa kesäkuukausina, kun taas jokiturbiinit toimivat tehokkaimmin talvella ja sateisina aikoina. Tämä tarkoittaa, että yhdessä ne voivat tuottaa tasaisen energianlähteen ympäri vuoden.
 • Luotettavuus: Aurinkopaneelit ja jokiturbiinit voivat tukea toisiaan. Kun toinen järjestelmä ei tuota energiaa optimaalisesti (esim. pilvisenä päivänä tai kuivana kautena), toinen voi kompensoida tätä tuottamalla enemmän energiaa.
 • Ympäristöystävällisyys: Molemmat järjestelmät tuottavat energiaa uusiutuvista lähteistä, mikä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentää hiilijalanjälkeä.
 • Kustannustehokkuus: Yhdistämällä aurinkopaneelit ja jokiturbiinit, voit hyödyntää molempien järjestelmien etuja ja vähentää kokonaisenergiakustannuksia.
Lue myös:  Miten Aurinkopaneelit Tehdään?

Haasteet ja ratkaisut jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhdistämisessä: mitä sinun pitäisi tietää?

Jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhdistäminen ei ole ilman haasteita. On kuitenkin olemassa useita ratkaisuja, jotka voivat auttaa ylittämään nämä esteet:

 • Sijoitus: Jokiturbiinien ja aurinkopaneelien asentaminen vaatii sopivan paikan. Jokiturbiini tarvitsee virtaavan veden lähteen, kun taas aurinkopaneelit tarvitsevat auringonvaloa. Tämä voi rajoittaa niiden yhteiskäyttöä joissakin paikoissa.
 • Hinta: Molempien järjestelmien asentaminen voi olla kallista. On kuitenkin olemassa useita tukiohjelmia ja rahoitusvaihtoehtoja, jotka voivat auttaa kattamaan kustannuksia.
 • Tekninen osaaminen: Jokiturbiinien ja aurinkopaneelien asentaminen ja ylläpito vaativat teknistä tietämystä. Onneksi on olemassa useita koulutusohjelmia ja resursseja, jotka voivat auttaa sinua saamaan tarvittavan osaamisen.
 • Lainsäädäntö: Jokiturbiinien ja aurinkopaneelien asentamiseen liittyy usein lainsäädännöllisiä vaatimuksia. On tärkeää tuntea ja noudattaa paikallisia määräyksiä ja lupavaatimuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokiturbiinin ja aurinkopaneelien yhdistäminen voi olla erittäin hyödyllistä sekä ympäristön että talouden kannalta. Vaikka haasteita on, ne voidaan usein ratkaista oikealla suunnittelulla, tietämyksellä ja resursseilla.

Jokiturbiinien tulevaisuuden kehitysnäkymät: mitä odottaa?

Jokiturbiinien kehitys on ollut merkittävää viime vuosikymmeninä, ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. Jokiturbiinien teknologia on kehittynyt merkittävästi, ja ne ovat yhä tehokkaampia, luotettavampia ja ympäristöystävällisempiä. Jokiturbiinien tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä ne tarjoavat kestävän ja tehokkaan tavan tuottaa energiaa.

Tulevaisuuden jokiturbiiniteknologia

Yksi merkittävimmistä kehityssuunnista jokiturbiiniteknologiassa on tehokkuuden parantaminen. Tämä tarkoittaa, että jokiturbiinit pystyvät tuottamaan enemmän energiaa samalla vesimäärällä. Tämä lisää jokiturbiinien taloudellista kannattavuutta ja tekee niistä houkuttelevamman vaihtoehdon energiantuotannossa.

Jokiturbiinien ympäristövaikutukset

Jokiturbiinien ympäristövaikutukset ovat myös tärkeä osa niiden tulevaisuuden näkymiä. Jokiturbiinien kehitys on edennyt suuntaan, jossa niiden ympäristövaikutukset ovat minimaalisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokiturbiinit eivät aiheuta merkittäviä muutoksia vesistöjen ekosysteemeihin.

Aurinkopaneelien ja jokiturbiinien yhteiskäytön tulevaisuus: mahdollisuudet ja haasteet

Aurinkopaneelit ja jokiturbiinit ovat molemmat tehokkaita ja kestäviä tapoja tuottaa energiaa, mutta niiden yhdistäminen voi tuoda merkittäviä etuja. Yhteiskäytössä aurinkopaneelit ja jokiturbiinit voivat tuottaa energiaa tasaisemmin ja luotettavammin kuin erikseen käytettynä.

Yhteiskäytön mahdollisuudet

Yksi suurimmista mahdollisuuksista aurinkopaneelien ja jokiturbiinien yhteiskäytössä on energiantuotannon tasaisuus. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa päiväsaikaan, kun taas jokiturbiinit voivat tuottaa energiaa ympäri vuorokauden. Tämä tarkoittaa, että yhdistämällä nämä kaksi teknologiaa voidaan tuottaa energiaa tasaisesti ja vähentää riippuvuutta sähköverkosta.

Yhteiskäytön haasteet

Yhteiskäytön suurin haaste on aurinkopaneelien ja jokiturbiinien integrointi toisiinsa. Tämä vaatii erityistä suunnittelua ja teknistä osaamista. Lisäksi molempien teknologioiden ylläpito ja huolto voivat olla haasteellisia. Kuitenkin, kun nämä haasteet on voitettu, aurinkopaneelien ja jokiturbiinien yhteiskäyttö tarjoaa tehokkaan ja kestävän ratkaisun energiantuotantoon.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on jokiturbiini ja miten se toimii?

Jokiturbiini on vesivoimalaitos, joka tuottaa sähköä hyödyntäen jokien virtausta. Toisin kuin perinteiset vesivoimalat, jokiturbiinit eivät vaadi suuria patoja tai vesivarastoja, vaan ne voidaan asentaa suoraan jokien tai purojen uomaan. Jokiturbiinin toiminta perustuu veden virtauksen muuttamiseen mekaaniseksi energiaksi. Kun vesi virtaa turbiinin läpi, se saa turbiinin lapaset pyörimään. Turbiinin akseli on yhdistetty generaattoriin, joka muuttaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Jokiturbiinit ovat ympäristöystävällinen ja kestävä tapa tuottaa sähköä, koska ne hyödyntävät uusiutuvaa energiaa eivätkä aiheuta päästöjä.

Lue myös:  Onko Aurinkopaneelit Tehty Hiilestä Tai Fossiilisista Polttoaineista?

Miten jokiturbiini voi tuottaa uusiutuvaa energiaa?

Jokiturbiini tuottaa uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä jokivirran virtausta. Kun vesi virtaa turbiinin läpi, sen liike-energia muuttuu mekaaniseksi energiaksi, joka pyörittää turbiinia. Tämä pyörimisliike muutetaan generaattorissa sähköenergiaksi. Koska jokien virtaus on jatkuvaa, jokiturbiini tuottaa jatkuvasti uusiutuvaa energiaa ilman fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Mikä on jokiturbiinin hyötysuhde verrattuna aurinkopaneeliin?

Jokiturbiinin hyötysuhde voi olla jopa 90%, kun taas aurinkopaneelin hyötysuhde on tyypillisesti 15-20%. Tämä tarkoittaa, että jokiturbiini pystyy muuttamaan suuremman osan saatavilla olevasta energiasta hyödylliseksi sähköksi. Kuitenkin lopullinen hyötysuhde riippuu monista tekijöistä, kuten turbiinin ja paneelin sijainnista, ympäristöolosuhteista ja käytetystä teknologiasta.

Miten jokiturbiinin asennus ja käyttöönotto tapahtuu?

Jokiturbiinin asennus ja käyttöönotto alkaa turbiinin sijainnin valinnalla, joka vaatii huolellista suunnittelua. Turbiini asennetaan jokeen tai puroon, jossa on riittävä virtaus ja korkeusero, jotta turbiini voi tuottaa sähköä. Asennuksen suorittaa ammattilainen, joka kiinnittää turbiinin pohjaan tai rantaan. Turbiini kytketään sähköverkkoon tai akkuihin ja sen toiminta tarkistetaan. Käyttöönottoon kuuluu myös turbiinin huolto- ja ylläpitosuunnitelman tekeminen. Turbiinin käyttöönotto on yleensä nopeaa ja yksinkertaista, kunhan suunnittelu ja asennus on tehty huolellisesti.

Mikä on jokiturbiinin elinikä ja miten sitä voidaan pidentää?

Jokiturbiinin elinikä on yleensä noin 20-30 vuotta. Elinikää voidaan pidentää säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla, joka käsittää muun muassa turbiinin mekaanisten osien tarkistamisen ja korjaamisen, sekä turbiinin tehokkuuden seurannan. Myös turbiinin sijainti ja sen ympäröivä ympäristö vaikuttavat sen elinikään. Turbiinin pitäminen puhtaana roskista ja liasta, ja sen suojaaminen äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten tulvilta, voi myös auttaa pidentämään sen käyttöikää.

Miten jokiturbiinia voidaan hyödyntää osana aurinkovoimajärjestelmää?

Jokiturbiinia voidaan hyödyntää osana aurinkovoimajärjestelmää monipuolistamaan energiantuotantoa ja varmistamaan sen jatkuvuus. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa päiväsaikaan ja aurinkoisina päivinä, kun taas jokiturbiini kykenee tuottamaan sähköä ympäri vuorokauden ja kaikkina vuodenaikoina. Käyttämällä molempia energianlähteitä yhdessä voidaan minimoida sääolosuhteiden tai vuorokaudenajan aiheuttamat energiantuotannon vaihtelut.

Miten jokiturbiinin tuottamaa energiaa voidaan varastoida ja hyödyntää?

Jokiturbiinin tuottamaa energiaa voidaan varastoida akkuihin tai muuhun energian varastointijärjestelmään, kuten vetyyn tai pumppuvoimaloihin. Jokiturbiini tuottaa sähköä, joka voidaan ohjata suoraan kulutukseen tai varastoida myöhempää käyttöä varten. Varastoitu energia voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkökatkosten aikana tai silloin, kun turbiini ei pysty tuottamaan riittävästi energiaa esimerkiksi veden vähäisen virtauksen vuoksi.

Miten jokiturbiinin ympäristövaikutukset vertautuvat muihin uusiutuvan energian lähteisiin?

Jokiturbiini on ympäristöystävällinen uusiutuvan energian lähde, sillä sen toiminta ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Jokiturbiini ei myöskään vaadi padottua vettä, joten sen ympäristövaikutukset vesiekosysteemeihin ovat vähäiset verrattuna perinteisiin vesivoimaloihin. Kuitenkin, kuten kaikki energiantuotantomuodot, myös jokiturbiinilla on joitakin ympäristövaikutuksia. Nämä voivat liittyä esimerkiksi turbiinin rakentamiseen ja huoltoon sekä mahdollisiin vaikutuksiin veden virtaukseen ja eliöstöön. Vertailtaessa muihin uusiutuviin energianlähteisiin, jokiturbiinin ympäristövaikutukset ovat kuitenkin yleisesti ottaen pienemmät.

Mikä on jokiturbiinin hinta ja kuinka nopeasti se maksaa itsensä takaisin?

Jokiturbiinin hinta vaihtelee suuresti riippuen sen koosta ja kapasiteetista. Keskimääräinen hinta on kuitenkin noin 20 000 – 50 000 euroa. Takaisinmaksuaika riippuu turbiinin tuottamasta energiasta ja paikallisesta sähkön hinnasta, mutta tyypillisesti se on noin 10-20 vuotta.

Miten jokiturbiini liittyy uusiutuvan energian trendeihin ja tulevaisuuden näkymiin?

Jokiturbiini on merkittävä osa uusiutuvan energian trendejä ja tulevaisuuden näkymiä, sillä se hyödyntää jokien virtaavaa vettä sähkön tuottamiseen. Tämä teknologia on ympäristöystävällinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille ja tukee pyrkimyksiä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Jokiturbiinien kehitys ja käyttöönotto ovat lisääntyneet viime vuosina, ja niiden odotetaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Jokiturbiinit ovat monipuolisia, koska niitä voidaan käyttää sekä suurissa että pienissä joissa, ja ne soveltuvat sekä teolliseen että kotitalouksien energiantuotantoon. Lisäksi ne ovat kustannustehokkaita ja niiden asennus on suhteellisen helppoa. Jokiturbiinien ansiosta uusiutuvan energian tuotanto on mahdollista myös alueilla, joilla ei ole pääsyä muihin uusiutuvan energian lähteisiin.

Jaa tämä artikkeli